דוד רז ניהול תאום ופיקוח פרויקטים

שרותי החברה 

 

 

בשלב התכנון 

 

 • ניהול ישיבות תאום ותכנון הבנייה בשיתוף עם נציגכם.
 • בדיקת האומדנים התקציביים הכרוכים בביצוע העבודה ומתן חוות דעת עליהם.
 • הכנת לוח זמנים לכל שלבי התכנון, עדכון חדשי של לוח הזמנים, מעקב ודווח אחרי התקדמות התכנון בהשוואה ללוח  הזמנים, איתור בעיות עיקריות דורשות החלטת המזמין.
 • ריכוז עם המזמין והיועצים לגבי רשימת הקבלנים המיועדים לביצוע
 

בשלב ביקורת המכרזים - שלב טרום ביצוע

 

 • בקורת השוואתית וחשבונית של הצעות הקבלנים והספקים שהתקבלו,בדיקה אם המציע/ים מקיים/ים את כל תנאי המכרז/ים.
 • ניתוח הצעות הקבלנים והספקים, עריכת טבלאות השוואה מפורטות של הצעות קבלנים והספקים ומתן הערכה תוך ציון סטיות מתנאי המכרזים אם יהיו.
 • חוות דעת מקצועית כוללת ומנומקת בגין מסירת העבודה לקבלן ולספק.
 • מו"מ עם קבלנים או ספקים לברור בעיות שהתעוררו (במידה ויתעוררו) עפ"י הנחיות המזמין.
 • עריכת מסגרת תקציבית בהתאם לתוצאות המכרזים. ייעוץ בחתימת ההסכם ו/או הסכמים עם קבלן וספק ו/או קבלנים ספקים ומתן אומדן למסגרת תקציבית בהתאם.

 

 

בשלב הביצוע, תאום ביצוע ומעקב אחרי הביצוע

 

 • מתן צו התחלת עבודה על פי אישור ו/או הנחיות המזמין.
 • דווח על המסגרת התקציבית במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט, עדכון התקציב במקרה של סטיות תקציביות ודו"ח חודשי ו/או לפי דרישה של המזמין כולל מקור הסטייה וסיבתה כגון: שינויים במדד יוקר, שינוי פרוגרמה וכו'.
 • מעקב אחרי התקדמות הביצוע בהתאם ללוח הזמנים המוסכם בין המזמין והקבלן ודווח למזמין, תוך הקפדה על קיום לוח הזמנים ע"י הקבלנים והספקים.
 • דווח במקרה של סטיות מהלוח המוסכם, תוך הסברת הסטייה והמלצה לגבי הצעדים שעל המזמין לנקוט במקרים אלה.
 • עריכת ישיבות תאום קבועות לרבות עפ"י דרישת מנהל הפרויקט לשם הבטחת השתלבות נכונה של קבלנים וספקים במערכת הביצוע.
 

דווח

 

מנהל / מפקח הפרויקט מטעמינו ימציא למזמין מדי חודש בחודשו דו"ח בכתב מלא ומפורט על העבודות המבוצעות בבניין.

הדו"ח יכלול:

 

 • פרוט תשלומים עד למועד הדו"ח.
 • אומדן תקציבי מעודכן להשלמת הפרויקט (מפורט לפי מקצועות).
 • לוח זמנים מעודכן.
 • דווח חריגים ונושאים המחייבים החלטה של המזמין.

 

 

פיקוח באתר, תאום ביצוע ופקוח על הביצוע

 

 • פקוח מקצועי על ביצוע הפרויקט באתר, עפ"י התכנון לגבי מידות, תאום,החומרים ושלבי ביצוע במקומות העבודה והייצור של המוצרים לפנ הבאתם לאתר.
 • פיקוח על טיב העבודות המבוצעות באתר הפרויקט ובמפעלי הקבלנים והספקים ועמידתו בתנאי תכניות המתכננים והיועצים.
 • פיקוח על התקדמות ביצוע העבודות שבוצעו לרבות בשלבים, בהתאם לוח הזמנים בהסכם בין המזמין לקבלנים.
 • מתן הסברים כגון פיקוח והוראות מדויקות לקבלנים בקשר לביצוע העבודות בהתאם לתכניות האדריכל והוראותיו.
 • קיום ישיבות תאום בהשתתפות היועצים והקבלנים על מנת לברר ולפתור בעיות טכניות והנדסיות המתעוררות ולתאם את העבודה.
 • תאום עבודות הקבלנים השונים מבחינת הסדר ההנדסי והמקצועי .
 • בדיקת ואישור חשבונות חלקיים וסופיים של הקבלנים בהתאם להסכמים על סמך מדידה ואישור הכמויות.
 • קבלת הפרויקט כולו או חלק ממנו או כל נושא בשיתוף המזמין והיועצים לאחר סיום עבודות הקבלנים בהתאם להסכמים.
 • הכנת דו"ח קבלה ורישום התיקונים, ההשלמות והשיפוצים הנדרשים מהקבלנים בשעת הקבלה, פיקוח על ביצוע וקבלתו הסופית של הפרויקט.
 • בדיקת הפרויקט והרצת הבניין והמערכות השונות. יישום התיקונים הדרושים תוך תקופת הבדק, פקוח על ביצועם ואישור סופי של גמר ההסכם לאחר ביצוע התיקונים.
 • ריכוז הוראות תחזוקה ותפעול למתקנים שיוכנו ע"י המתכננים והיועצים והעברתם יחד עם תוכניות העדות (AS MADE) שיוכנו ע"י היועצים והמתכננים למזמין.

 

ראול ולנברג 18, מתחם Cu בניין C קומה 3, תל אביב   טלפון. 03-6480770   פקס. 072-2765426   דוא”ל. simha@david-raz.com

כל הזכויות שמורות לחברת דוד רז ניהול תאום ופיקוח (98) בע"מ

הפעל נגישות

בניית אתרים