HE / EN

טרום תכנון

עזרה וליווי בכל הנוגע למפרטים מול היזם.

אפיון הפרויקט.

בניית תקציב ראשוני לפרויקט וחלוקה לפרקים.

יציאה למכרזי יועצים ומתכננים ובחירתם לתכנון הפרויקט.

ניהול שלב הפרוגרמה עד לבסיס תוכנית העמדה.

בניית לוח זמנים על בסיס אבני דרך לכל שלבי הפרויקט.

ניהול ותכנון

ניהול, תיאום ופיקוח על התכנון עד להוצאת התוכניות, המפרטים הטכניים וכתבי הכמויות.

ריכוז ובדיקת האומדנים התקציביים הכרוכים בביצוע העבודה ומתן חוות דעת עליהם.

ייעוץ וסיכום שיטת ביצוע הבניה, יישום ההנחיות לגבי שלבי התכנון והוצאת מכרזים.

בדיקה ואשרור של התוכניות לאחר ווידוא התאמתן לדרישות המזמין.

הכנת דו”ח סיכום פגישות.

ריכוז עם המזמין והיועצים לגבי רשימת הקבלנים המיועדים למכרז.

ביקורת מכרזים וטרום ביצוע

יציאה למכרז קבלנים.

ניתוח של הצעות המחיר מהקבלנים, עריכת טבלאות השוואה מפורטות ומשא ומתן.

הכנת חוות דעת מקצועית ומנומקת הכוללת מסמך המלצה לבחירת קבלן הביצוע.

עדכון של תקציב הפרויקט בהתאם לחוזים שיחתמו עם הקבלנים.

עריכת מסגרת תקציבית בהתאם לתוצאות המכרזים.

ביצוע, ניהול ופיקוח באתר

מתן צו התחלת עבודה.

מעקב אחרי התקדמות הביצוע בהתאם ללוחות הזמנים וכן דווח למזמין ברמה השבועית, על ידי הוצאת דוחות מפורטים ושוטפים למזמין.

עריכת ישיבות תאום שבועיות כולל סיכום הפגישות בכתב.

קבלת הפרויקט לאחר סיום עבודות הקבלנים בהתאם להסכמים.

מדידה ואישור הכמויות של חלקי העבודות שבוצעו ואישור חשבונות הקבלנים.

פיקוח מקצועי על ביצוע הפרויקט באתר אל מול לוחות הזמנים.

הכנת דו”ח קבלה, רישום הליקויים ותיקונם.

בדיקת הפרויקט, הרצת הבניין והמערכות השונות.

ריכוז הוראות תחזוקה ותפעול למתקנים יחד עם תכניות העדות (AS MADE).